Ansöka

Hur funkar det?

För att ett utvecklingsprojekt ska beviljas stöd från Leader Sjuhärad ska idén bidra till målsättningar i utvecklingsstrategin och rymmas inom ett av strategins insatsområden, vilka för den här perioden är: Livskvalitet, Service och Entreprenörskap

Använd gärna vår lathund, där får du vägledning i ansökningsprocessen och en genomgång av de frågor som förekommer i ansökan. Du är välkommen att kontakta oss på utvecklingskontoret, vi bokar gärna ett möte för att diskutera din projektidé!

När du gått igenom stegen i lathunden kommer själva ansökan att göras digitalt på Jordbruksverkets hemsida. Du behöver ha e-legitimation och ofta fullmakt för att företräda den sökande, detta gäller även om du är firmatecknare.

Blanketter som du kan behöva finns under Blanketter och logotyper.

Att ansöka om att genomföra ett delprojekt

Har ditt företag eller förening en idé som utvecklar våra landsbygder, men behöver ett mindre stöd för att komma igång? Att ansöka om att genomföra ett delprojekt inom ramen för ett av våra paraplyprojekt innebär mindre administration och snabbare beslut. Stödet, även kallat check, är mindre vid delprojekt än vid projekt, men vår erfarenhet visar att även små insatser kan leda till stora effekter. Information om våra paraplyprojekt och checkar finns under Sökbara checkar.

Våra insatsområden

I Sjuhärad har vi tre insatsområden, ditt projekt kommer höra till ett av områdena och bedömas enligt dess urvalskriterier.

  • Livskvalitet: här handlar projekten bland annat om mötesplatser, friskvård och rekreation.
  • Service: här kan projekten handla om att testa nya, lokala, servicelösningar på orter som saknar eller riskerar att förlora offentlig och kommersiell service.
  • Entreprenörskap: här ryms projekt som leder till nya företag och bestående arbetstillfällen.

Läs mer om våra insatsområden dess indikatorer och  urvalskriterier

Målsättning

Vårt uppdrag, enligt EU, är att bidra till EU:s 2020-mål om en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Det innebär att alla ansökningar ska prövas ur ett hållbarhetsperspektiv och att projekt som leder till sysselsättning är prioriterade. Ett viktigt mål är också att arbeta med social inkludering. Vår verksamhet ska:

  • Främja ekonomisk jämställdhet genom att stärka både kvinnor och mäns företagande och möjlighet till anställning.
  • Främja lokalt engagemang bland kvinnor och män, unga och gamla, oavsett bakgrund och därmed främja en jämn fördelning av makt och inflytande samt öka tryggheten för alla.
  • Främja hållbar utveckling för områdets natur och miljö genom ökade insatser kring dessa frågor.

Beslutsrutin 

Ansökningar tas emot löpande under året, men senast en månad före beslutsmötet behöver vi ha en färdig e-ansökan, genomförd i Jordbruksverkets system. Detta beror på att ansökan ska handläggas av utvecklingskontoret och behandlas av presidiet två-tre veckor före beslutsmötet. Du hittar datum för våra beslutsmöten i kalendariet.

Du är välkommen att träffa styrelsen och berätta om ditt projekt på beslutsdagen. Vi meddelar dig tid och plats en vecka före mötet.

Om du får bifall på ansökan av styrelsen ska även Jordbruksverket godkänna och fatta myndighetsbeslut om projektet. I samband med detta kommer en kredit- och likviditetsprövning genomföras på projektägaren. Startar projektet upp innan Jordbruksverket har fattat sitt beslut så görs det på egen risk.

Beslutsrutin vid delprojekt

Vid ansökningar om en check, det vill säga att genomföra ett delprojekt inom ramen för ett av våra paraplyprojekt, är beslutsprocessen kortare och snabbare. Ansökan sker genom en digital blankett och den skickas till utvecklingskontoret. Behöver den kompletteras kommer du att få besked om vad som saknas eller behöver ändras.

Ansökan behöver vara komplett och mottagen av utvecklingskontoret senast två veckor före ett beslutsmöte. Beslut om ditt delprojekt fattas vid antingen ett presidiemöte eller ett styrelsemöte, beslut av Jordbruksverket krävs inte. Du hittar datum för våra presidiemöten och styrelsemöten i kalendariet.

Mer om att driva projekt