Ansöka

Så fungerar det

Representerar du en förening, ett företag eller en organisation som har en idé som på något sätt utvecklar Sjuhärads landsbygder? Vi kan hjälpa till om ni vill utveckla och förverkliga den!

Använd gärna vår lathund, där får du vägledning i ansökningsprocessen och en genomgång av de frågor som förekommer i ansökan. Du är välkommen att kontakta oss på utvecklingskontoret, vi bokar gärna ett möte för att diskutera din projektidé!

När du gått igenom stegen i lathunden kommer själva ansökan att göras digitalt på Jordbruksverkets webbsida. Du behöver ha e-legitimation och ofta fullmakt för att företräda den sökande.

Blanketter som du kan behöva finns under Blanketter och logotyper.

VEM KAN SÖKA PROJEKTSTÖD?

Sökande kan vara exempelvis organisationer, föreningar eller företag men du kan inte söka som privatperson. Storlek på stöd och typ av medfinansiering beror bland annat på hur allmännyttigt projektet är. Hör av dig till oss!

Vad går det att söka för?

Hos oss kan du ansöka om ekonomiskt stöd för genomförande av projekt som går i linje med vår utvecklingsstrategi och ryms inom något av våra tre insatsområden, Livskvalité, Service och Entreprenörskap. Observera att vi inte kan bevilja stöd för ordinarie verksamhet eller löpande drift.

För att få en uppfattning om hur väl er idé passar som ett leaderprojekt kan ni kika på indikatorerna och urvalskriterierna tillhörande respektive insatsområde.

  • Indikatorerna är det som vi åtagit oss att uppfylla i vår strategi och som projekten ska bidra till, uppfyller ansökan ingen av indikatorerna så kan det helt enkelt inte bli något leaderprojekt.
  • Urvalskriterierna är det dokument som vår styrelse använder när de bedömer ansökan och fattar beslut.

Tillsammans ger dessa dokument en god bild om vad som är viktigt i en projektansökan. Information om insatsområdena, indikatorerna och urvalskriterierna finns nedan.

Kontakta oss! Vi lyssnar på er idé och vägleder er så att ansökan sker på rätt sätt.

Livskvalité

Projekten inom detta område handlar bland annat om mötesplatser, friskvård, natur och kulturarv. De kan också handla om nya samarbetsformer, nya aktiviteter, omställning till ett hållbart samhälle, att skapa och förbättra rekreationsområden som exempelvis vandringsleder. Projekt som har särskilt fokus på inkludering är prioriterade.

Maximalt sökbelopp inom detta insatsområde är 300 000 kronor.

Urvalskriterier
Indikatorer

leader-projekt-ansokan

Service

Här kan projekten handla om att testa nya, lokala, servicelösningar på orter som saknar eller riskerar att förlora offentlig och kommersiell service.

Tänkbara projekt kan handla om mobilisering av bredbandsutbyggnad men också om ny teknik som utvecklas under programperiodens gång, nya transportlösningar för både persontrafik och varudistribution, testområden för lokala servicelösningar samt kompetensutveckling genom nätverk, kurser och samarbete över gränser.

Urvalskriterier
Indikatorer

Entreprenörskap

Här ryms projekt som leder till nya företag och bestående arbetstillfällen. Det kan handla om branschspecifika samarbetsprojekt, företagsutveckling inom ett geografiskt område, så kallade mikrostöd till blivande och nya företagare, projekt för utveckling av besöksnäring med mera.

Urvalskriterier
Indikatorer

Övergripande principer

Alla ansökningar ska prövas ur ett hållbarhetsperspektiv och projekt som leder till sysselsättning är prioriterade. Ett viktigt mål är också att arbeta med social inkludering. Vår verksamhet ska:

  • Främja ekonomisk jämställdhet genom att stärka både kvinnor och mäns företagande och möjlighet till anställning.
  • Främja lokalt engagemang bland kvinnor och män, unga och gamla, oavsett bakgrund och därmed främja en jämn fördelning av makt och inflytande samt öka tryggheten för alla.
  • Främja hållbar utveckling för områdets natur och miljö genom ökade insatser kring dessa frågor.

Beslutsrutin 

Ansökningar tas emot löpande och beslut om finansiering fattas av vår styrelse. Senast en månad före ett styrelsemöte behöver vi ha en färdig e-ansökan, genomförd i Jordbruksverkets system. Detta beror på att ansökan ska handläggas av utvecklingskontoret och behandlas av presidiet två-tre veckor före beslutsmötet. Du hittar datum för våra styrelsemöten i kalendariet. Du är välkommen att träffa styrelsen och berätta om ditt projekt på beslutsdagen. Vi meddelar dig tid och plats en vecka före mötet.

Om er ansökan beviljas

Om du får bifall på ansökan av styrelsen ska även Jordbruksverket godkänna och fatta formellt beslut om projektet. I samband med detta kommer en kredit- och likviditetsprövning genomföras. Att få formellt beslut från Jordbruksverket tar ofta tre till fem månader, ibland längre. Väljer ni att starta projektet innan Jordbruksverket har fattat sitt beslut görs det på egen risk.

Bra att veta:

  • Under projekttiden kan du söka utbetalning av ert stöd först när ni haft kostnader. Ni behöver alltså ha en plan för likviditeten och kunna ligga ute med pengarna en tid.
  • 20% av projektstödet hålls även inne tills ni avslutat och slutrapporterat ert projekt. Du måste därför kunna visa för Jordbruksverket att denna summa finns på ett konto.

Mer om att driva projekt