Vad är Leader?

Leader – en metod för att utveckla landsbygden

Leader är en förkortning av den franska meningen Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder ”Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi”.

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att du som har idéer som kan bidra till utveckling i ditt närområde kan engagera dig och söka pengar till projekt. Tanken är att de som bor och verkar ett specifikt område bäst vet vad som behöver utvecklas och hur det kan ske på ett effektivt sätt.

Privat, ideell och offentlig sektor samarbetar

Leader är en metod där privat, offentlig och ideell sektor samarbetar för att utveckla ett område utifrån lokala förutsättningar. Tillsammans bildar de en ideell förening, i vårt fall Leader Sjuhärad, som arbetar inom ett geografiskt område som kallas leaderområde.

Målet med leadermetoden och föreningarnas arbete är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb.

Lokal utvecklingsstrategi är grunden

I varje leaderområde finns en lokal utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin tas gemensamt fram av de tre sektorerna och bygger på lokala initiativ och förutsättningar. Strategin beskriver vad som behöver göras för att området ska utvecklas i positiv riktning och vilka insatser som ska prioriteras.

Strategin styr vilka projekt som kan få stöd och kan ses som ett pussel där varje projekt utgör en pusselbit. För att en projektansökan ska beviljas stöd ska den stämma med den lokala strategin och bidra till att strategins mål uppfylls.

Leadermetodens betydelse för lokal utveckling

Leadermetoden – fem nyckelord

  • Trepartnerskap – offentlig sektor, näringsliv och ideell sektor samverkar.
  • Underifrånperspektiv – idéerna kommer från de som berörs.
  • Nätverk – i leadermetoden arbetar man i nätverk lokalt, regionalt, nationellt och på europeisk nivå.
  • Nytänkande – idéer som beviljas leaderstöd får gärna vara nya och oprövade.
  • Överförbarhet – leaderföreningarna har ett uppdrag att informera om såväl arbetsmetoden som de resultat som projekten genererar.

Var kommer pengarna från?

Det projektstöd som beviljas finansieras av EU, staten och i vårt fall Sjuhärads kommuner. När det gäller EU-finansieringen kommer pengarna i vårt fall från Landsbygdsfonden och socialfonden.

Leaderområden finns i hela EU

EU introducerade Leadermetoden redan 1991 för att skapa lokalt engagemang och inflytande. Metoden har vuxit och spridits med framgång och idag finns ca 2500 leaderområden i EU. Ett femtiotal av dessa finns i Sverige och Leader Sjuhärad har funnits sedan 2001.

Leadermetoden är densamma för alla leaderområden och samarbete mellan olika områden är viktigt – både nationellt och transnationellt. Samarbete kan växla upp lokala projekt och ger ofta en ny och spännande dimension till den egna verksamheten.

Mer om Leader och Leader Sjuhärad