Lokalt ledd utveckling – LLU

Syftet är att utveckla attraktiva, konkurrenskraftiga områden som ska stimulera till ökad sysselsättning och nya företag. Utvecklingen ska ske genom den så kallade leadermetoden.

LEADER – en metod för att utveckla landsbygden

Leader är en metod för att utveckla bygden utifrån lokala förutsättningar.

I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vilka insatser som ska prioriteras under kommande programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område, utifrån lokala initiativ och förutsättningar.

Det innebär att du som bor och verkar i ett leaderområdet kan vara med, driva och påverka utvecklingen.

Alla strategier är unika och skrivs av ett lokalt partnerskap men metoden är densamma i hela Europa. Strategin kan ses som ett pussel där varje projekt utgör en pusselbit. För att en ansökan ska prioriteras ska den stämma med den lokala strategin och bidra till måluppfyllelsen.

Finansieringen kommer från Sjuhäradskommunerna, staten och EU.

Leadermetoden – grundar sig på fem nyckelord

  • Trepartnerskap – offentlig sektor, näringsliv och ideell sektor samverkar.
  • Underifrånperspektiv – idéerna kommer från de som berörs.
  • Nätverk – i leadermetoden arbetar man i nätverk lokalt, regionalt, nationellt och på europanivå.
  • Nytänkande – idéer som vi stöder får gärna vara nya och oprövade.
  • Överförbarhet – vi har ett uppdrag att föra ut kunskap om såväl arbetsmetod som de resultat projekten genererar.

Tre insatsområden

All verksamhet drivs i projektform, både externa och interna. I Sjuhärad har vi valt att verka inom följande tre insatsområden.

leaderprojekt-entreprenorskap

Livskvalité

Projekten inom detta område kan handla om nya samarbetsformer, genomföra nya aktiviteter, förverkliga ortens utvecklingsplan, skapa nya mötesplatser, omställning till ett hållbart samhälle, skapa och förbättra rekreationsområden som t ex vandringsleder, starta nya hälsobefrämjande insatser, nyttja natur och kulturarv. Projekt som har särskilt fokus på inkludering är prioriterade. Maximalt sökbelopp i detta insatsområde är 300 000 kronor.

Urvalskriterier
Indikatorer

leaderprojekt-service

Service

Tänkbara projekt kan handla om mobilisering av bredbandsutbyggnad men också om ny teknik som utvecklas under programperiodens gång., nya transportlösningar för både persontrafik och varudistribution, testområden för lokala servicelösningar samt kompetensutveckling genom nätverk, kurser och samarbete över gränser.

Urvalskriterier
Indikatorer

leaderprojekt-livskvalitet

Entreprenörskap

Projekt inom insatsområde entreprenörskap kan handla om branschspecifika samarbetsprojekt, företagsutveckling inom ett geografiskt område, s.k. mikrostöd till blivande och nya företagare, projekt för utveckling av besöksnäring mm.

Urvalskriterier
Indikatorer

Mer om Leader