Strategi 2023-2027

Så ett frö för utveckling!

För att ett projekt ska kunna finansieras genom Leader behöver idén gå i linje med Leader Sjuhärads utvecklingsstrategi. Det är alltså viktigt att strategin stämmer väl överens med verklighetens behov för att bra idéer ska kunna förverkligas. Nu formar vi en strategi för åren 2023-2027 och dina tankar är viktiga för oss!

Vi vill veta vad du tycker!

Under våren har vi formulerat ett förslag till strategi för åren 2023–2027, en strategi som också utgör vår ansökan till Jordbruksverket om att få bilda ett leaderområde under dessa år. Strategin ska spegla behov och möjligheter i Sjuhärad och förslaget tar därför avstamp i tankar och idéer som 150 personer delat med sig av i samband med dialogmöten och enkäter.

Nu vill vi ha dina synpunkter på vårt förslag!

  • Kommer dina idéer som främjar lokal utveckling att kunna genomföras inom ramen för strategin?
  • Är det något du tycker saknas eller behöver tydliggöras?
  • Övriga synpunkter.

Remisshandlingar

Bilaga 3 och 4 kommer att kompletteras strategin under 2022. 

Remissperiod: 7 juni till 30 juni 2021

Du har möjlighet att skicka in synpunkter och förbättringsförslag till och med den 30 juni 2021. Remissyttranden tas emot till följande e-post: info@leader-sjuharad.se

Dialogmöte 1 september klockan 17.00-18.00

Vill du samtala om förslaget till utvecklingsstrategi är du varmt
välkommen att delta i ett digitalt dialogmöte den 1 september.
Då får du träffa representanter från strategigruppen och kan
framföra dina tankar och idéer.

Anmäl dig till dialogmötet senast den 30 augusti genom att
maila till info@leader-sjuharad.se. Mötet genomförs via
Zoom och du får en länk till mötet i samband med att du
anmäler dig.

Så tas vår nya utvecklingsstrategi fram!

Nedan kan du följa strategiprocessen, från våra inledande dialogmöten till färdig strategi.

FAS 1: Omvärldsanalys och dialogmöteN

Vilka behov- och utvecklingsmöjligheter finns i Sjuhärads landsbygder? Det är frågan som vår utvecklingsstrategi för åren 2023-2027 tar avstamp ifrån. För att ta reda på svaret har vi samtalat, diskuterat och analyserat tillsammans med individer som lever och verkar i vårt område. Totalt har ungefär 150 personer delat med sig av sina tankar.

ÄR DU NYFIKEN PÅ RESULTATET?
Tankar och inspel som kommit fram under mars månad har sammanställts i en nuläges- och omvärldsanalys.

DU HITTAR ANALYSEN HÄR!

FAS 2: Vision, mål och insatsområden

Nuläges- och omvärldsanalysen som fas 1 resulterade i ligger till grund för utformningen av Leader Sjuhärads vision, mål och insatsområden. Nu gäller det att sätta mål som möter områdets utmaningar eller förstärker dess styrkor och möjligheter. Insatsområdena utgör å sin sida verktyg för att målen ska kunna uppnås.

Den 7 april arrangerade vi en temadag där LAG, med representanter från både privat, offentlig och ideell sektor, deltog. Fokus var just vision, mål och insatsområden och temadagen utgjorde ett startskott för arbete med dessa frågor.

Förslag till vision:

Leader Sjuhärad tar tillvara möjligheter,  förändrar och ger framtidstro!
Genom mod, inkludering och framsynthet skapar vi möjligheter för hållbara landsbygder, ur ekonomiskt, socialt och
ekologiskt perspektiv.

Förslag till Mål:

Inkluderande och levande landsbygder

Hållbar och cirkulär utveckling

Förslag till insatsområden:

Mötesplatser, aktiviteter och nätverk

Främja ekosystemtjänster

Entreprenörskap och innovation

Fas 3 och 4: formulering av strategi och Remiss

Under maj formulerade strategigruppen ett förslag till strategi. Målet var en strategi som möter de utmaningar och tar vara på de möjligheter som identifierades under vårt förarbete och dialoger med er som bor, lever och verkar i vårt område. I början av juni beslutade vår styrelse att förslaget skulle skickas ut på remiss under perioden 7-30 juni. Vi passar också på att bjuda in till ett dialogmöte den 1 september för att samla in tankar om förslaget.

Remisshandlingar

Längst upp på sidan finns mer information om remissrundan och inbjudan till dialogmötet. Synpunkter och förbättringsförslag är mycket välkomna och kommer att hjälpa oss att formulera en så bra strategi som möjligt.