Strategi 2023-2027

Vår strategi för 2023-2027

Vår verksamhet följer EU:s programperioder och inför varje ny programperiod tas en ny lokal utvecklingsstrategi fram. Den är viktig eftersom det är utifrån mål och insatsområden i strategin som leaderstöd kan beviljas. Arbetet med en strategi för åren 2023-2027 har pågått en tid och den finns att läsa nedan.  Stort TACK till dig som bidragit i processen!

vision:

Leader Sjuhärad tar tillvara möjligheter,  förändrar och ger framtidstro!
Genom mod, inkludering och framsynthet skapar vi möjligheter för hållbara landsbygder, ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

Mål:

Inkluderande och levande landsbygder

Hållbar och cirkulär landsbygdsutveckling

insatsområden:

Mötesplatser, aktiviteter och nätverk

Ekosystemtjänster

Entreprenörskap och innovation

Så togs strategin fram

Omvärldsanalys och dialogmöten

Vilka behov- och utvecklingsmöjligheter finns i Sjuhärads landsbygder? Det var frågan som vår utvecklingsstrategi för åren 2023-2027 tog avstamp ifrån. För att ta reda på svaret har vi samtalat, diskuterat och analyserat tillsammans med individer som lever och verkar i vårt område. Totalt delade ungefär 150 personer med sig av sina tankar.

ÄR DU NYFIKEN PÅ RESULTATET?
Tankar och inspel som kommit fram under mars månad sammanställdes i en nuläges- och omvärldsanalys.

DU HITTAR ANALYSEN HÄR!

Vision, mål och insatsområden

Nuläges- och omvärldsanalysen låg till grund för utformningen av vision, mål och insatsområden. Nu gällde det att sätta mål som möter områdets utmaningar eller förstärker styrkor och möjligheter. Insatsområdena utgör å sin sida verktyg för att målen ska kunna uppnås.

Remiss

Förslaget till strategi skickades ut på remiss under perioden 7-30 juni 2021. Under sommaren inkom flera remissyttranden med många bra synpunkter, förslag och inspel. Strategin arbetades delvis om och färdigställdes.

Ansökan om att bilda och starta leaderområde

I mitten av oktober 2021 skickades den färdiga strategin in till jordbruksverket som en ansökan om att få bilda ett leaderområde under kommande programperiod. Vi mottog ett positivt besked i juni 2022, strategin var godkänd. För att kunna starta den nya programperioden krävs medfinansieringsintyg från Sjuhärads kommuner, när dessa är på plats ser vi fram emot att trycka på startknappen för den nya programperioden i januari 2023.