Strategi 2023-2027

Vår strategi för 2023-2027

Nu har vi tryckt på knappen! Vårt förslag till utvecklingsstrategi och därmed ansökan om att bilda leaderområde för åren 2023-2027 har landat hos Jordbruksverket. Stort TACK till dig som bidragit i processen!

Varför en strategi?

För att ett projekt ska kunna finansieras genom Leader behöver idén gå i linje med Leader Sjuhärads utvecklingsstrategi. Det är alltså viktigt att strategin stämmer väl överens med verklighetens behov för att bra idéer ska kunna förverkligas.

vision:

Leader Sjuhärad tar tillvara möjligheter,  förändrar och ger framtidstro!
Genom mod, inkludering och framsynthet skapar vi möjligheter för hållbara landsbygder, ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

Mål:

Inkluderande och levande landsbygder

Hållbar och cirkulär landsbygdsutveckling

insatsområden:

Mötesplatser, aktiviteter och nätverk

Ekosystemtjänster

Entreprenörskap och innovation

Så togs strategin fram

FAS 1: Omvärldsanalys och dialogmöteN

Vilka behov- och utvecklingsmöjligheter finns i Sjuhärads landsbygder? Det var frågan som vår utvecklingsstrategi för åren 2023-2027 tog avstamp ifrån. För att ta reda på svaret har vi samtalat, diskuterat och analyserat tillsammans med individer som lever och verkar i vårt område. Totalt delade ungefär 150 personer med sig av sina tankar.

ÄR DU NYFIKEN PÅ RESULTATET?
Tankar och inspel som kommit fram under mars månad sammanställdes i en nuläges- och omvärldsanalys.

DU HITTAR ANALYSEN HÄR!

FAS 2: Vision, mål och insatsområden

Nuläges- och omvärldsanalysen som fas 1 resulterade i låg till grund för utformningen av Leader Sjuhärads vision, mål och insatsområden. Nu gällde det att sätta mål som möter områdets utmaningar eller förstärker styrkor och möjligheter. Insatsområdena utgör å sin sida verktyg för att målen ska kunna uppnås.

En temadag arrangerades där LAG, med representanter från både privat, offentlig och ideell sektor, deltog. Fokus var just vision, mål och insatsområden och temadagen utgjorde ett startskott för arbete med dessa frågor.

Fas 3 och 4: formulering av strategi och Remiss

Under maj formulerades ett förslag till strategi som sedan skickades ut på remiss under perioden 7-30 juni. Vi passade också på att bjuda in till ett dialogmöte med fokus på strategiförslaget den 1 september.

Under sommaren inkom flera remissyttranden med många bra synpunkter, förslag och inspel. Strategin arbetades delvis om och färdigställdes.

Fas 5: Ansökan om att bilda leaderområde

I mitten av oktober skickades den färdiga strategin in till jordbruksverket som en ansökan om att få bilda ett leaderområde under kommande programperiod. Jordbruksverket kommer att bedöma strategin och beslut fattas under första halvan av 2022.