Av unga för unga

Av unga för unga

Projektet Av Unga, för Unga har syftat till att stötta barn och unga i Herrljunga och Vårgårda att förverkliga sina drömmar. Vägledningen har utgått från idéer kring organisering, arrangörskap och föreningsliv som ungdomarna hade men inte kommer vidare med på egen hand. Det kunde exempelvis handla om att arrangera en festival, att styra upp futsalturneringar mellan skolor eller hålla i pysselkvällar för mindre barn.

Projektets målsättning var att ge ungdomarna förutsättningar att styra sin fritid och möjlighet att organisera sig kring det som intresserar dem. Projektet hade inkludering, jämställdhet och ickediskriminering som utgångspunkt och man strävade efter att utgöra ett gott exempel och skapa metoder som andra skulle kunna ta efter.

Uppsökande verksamhet

För att nå ungdomarna har projektet arbetat uppsökande mot skolor och fritidsgårdar i Herrljunga och Vårgårda. Projektledaren har vid dessa tillfällen berättat om projektet, presenterat vilka möjligheter som finns och försökt fånga upp idéer och önskemål. Utbildningar i bland annat föreningskunskap och ledarskap erbjöds också för att skapa så goda förutsättningar som möjligt.

Målgruppen var ungdomar i åldern 13 – 25 år och bestod av både ungdomar med tidigare erfarenhet av föreningsliv och självständig organisering och ungdomar som helt saknade sådan erfarenhet.

Covid-19 ställde till problem under projektets sista månader. Dels genom restriktioner kring möjligheten att genomföra fysiska träffar för utbildningar och dylikt, men även på så sätt att många blev avvaktande till att alls ses och ville hellre vänta till hösten. Digitala utbildningar och nätverksträffar erbjöds som alternativ men intresset för dessa upplevdes svalt.

Samarbeten och nya föreningar – resultat av projektet

Av unga, för unga resulterade i totalt fyra nya föreningar

  • Bred Gaming Vi Unga
  • Hope Vi Unga
  • Vårgårda Vikings Esports Vi Unga
  • Vårgårda Vikings Spelförening Vi Unga

De två förstnämnda av valde tidigt att avsluta sin verksamhet men samtliga unga i dessa föreningar fick trots allt insikt i vad föreningslivet innebär. Två föreningar var vid projektets avslut fortfarande aktiva och hade arrangemang planerade.

Utöver nya föreningar och utbildningstillfällen bidrag projektets genomförande även till nya samarbeten, främst mellan Västra Vi Unga och Fritidsgården Bubblan men även med exempelvis KulturUngdom.

Projektägarens tips till andra

Fundera extra kring projekttiden. Vi upplevde att det tog längre tid än beräknat att etablera kontakter och förtroende vilket innebar att det först var under projektets slutskede som mycket av verksamheten kom igång. Hade projektet pågått längre så hade vi kunnat uppnå mer.

Projektet genomfördes under 2018-2020.

Vi hade inte räknat med att medarbetare skulle bytas ut under projektets gång och om inte överlämningen blir optimal så uppstår hinder. Detta är något som vi kommer ta med i beräkningarna framöver vid nya projekt och se till att ha bättre rutiner på plats.

Kontakt

Projektägare
Västra Vi unga distriktet

Projektledare
Malin Danielsson
E-post: malin.danielsson@viunga.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss.
info@leader-sjuharad.se

Kort om finansieringen

Utbetalt leaderstöd: 282 312 kr
Medfinansiering från Vårgårda kommun:
17 845 kr
Total finansiering: 300 157 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt aengagemang till ett värde av 14 848 kr.

Utbetalt stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt