Förstudiecheckar – livskvalité

förstudie livskvalité

Ibland kan en förstudie behövas innan ett stort projekt beviljas. Det kan handla om att förankra idén för att hitta samarbetspartners, fler finansiärer eller för att bygga upp ett faktaunderlag för projektverksamheten. Förstudie Livskvalitet syftade till att skapa möjligheter för just detta. Förstudie Livskvalitet har genomförts som paraplyprojekt i två omgångar, totalt har 12 delprojekt genomförts. Dessa kan du läsa mer om nedan.

Stöd gavs till förstudier som bedömdes nödvändiga inför nästa steg. Exempel på aktiviteter som kunde ingå i en förstudie: bygga upp kontakter med tilltänkta samarbetspartners, studiebesök, att testa en ny produkt, eller göra en marknadsundersökning.

Sökbart maxbelopp per delprojekt: 50 000 kr
Stödnivå: 100 % av kostnaderna
Medfinansiering: De som genomförde ett delprojekt medfinansierade sin satsning med minst lika mycket som beviljats i stöd. Medfinansiering kunde bestå av egna pengar eller ideellt arbete.

Projektägare
Leader Sjuhärad

Resultat som uppnåtts

Leaderstöd och ideellt engagemang

Utbetalt leaderstöd: 535 692 kr
Ideellt engagemang: 715 497 kr

Ovanstående avser både “Förstudie Livskvalitet” och “Förstudie Livskvalitet 2.0”. Ideellt engagemang kan exempelvis vara ideellt arbete som genomförts i delprojekten. Arbetade timmar räknas om till ett värde som ska uppgå till minst lika mycket som det leaderstöd som mottas. 

Till följd av projekten har…

  • 402 personer deltagit i kompetensutveckling.
  • 80 personer fått rådgivning.
  • 45 nya nätverk uppstått.
  • 10 projekt som arbetar för hållbar utveckling kunnat bli verklighet.

Ovanstående avser både “Förstudie Livskvalitet” och “Förstudie Livskvalitet 2.0”.

Genomförda delprojekt

Åsundsholms framtid

Delprojektets syfte var att ta fram en plan för hur en juniorverksamhet kan se ut då nya idéer och kompetensutveckling behövdes. En ny utbildningsplan togs fram och tilldelades nya funktionärer och ungdomsledare. Under projekttiden utbildades också klubbens ungdomsledare, ett 10 tal föräldrar/funktionärer som nu självständigt kan ta hand om knattegrupper. Intresset blev långt större än vad klubben vågat hoppas.

Kontakt Åsundsholms golfklubb
Webbsida
Facebook

förstudie fiskecampen

Till följd av att Trafikverket tar bort fiskecampens infart, behövde campingen planeras om. Förstudien involverade även planering för laddstationer och utökade grönytor.

Kontakt Tranemo Sportfiskeklubb
Webbsida

Projekt livskvalité gällstad

Förstudien har kartlagt hur invånarnas och föreningarnas behov om hur ett framtida Gällstad ska utvecklas inom fritidssektorn. Projektet har skapat många flera samarbetskonstellationer än vad som var planerat
från början, inte bara mellan föreningar utan även med kommunen, kyrkan, rådgivare och flera småföretagare på orten.

Kontakt Gällstad allmäna Idrottssällskap
Facebook

Lygnevi camping

Förstudien har genomförts för att klargöra hur en utveckling av campingen kan genomföras utan att
göra intrång på miljön och naturvärden. För att kunna genomföra förbättringen av campingen med stor miljöhänsyn har en riskanalys genomförts för de olika utvecklingsdelarna som ingår. En affärsplan som redogör för vilka möjliga intäkter en förbättring av standarden av campingen skulle innebära och hur den ska kunna finansieras har också tagits fram.

Kontakt Sätila sportklubb
Webbsida
Facebook

Bild: Daltorps IF

Byggnation av padelhall på dalshov

En padelsektion har skapats i föreningen och ett väl genomarbetat underlag för byggnation av en padelhall har tagits fram. Bland annat har sektionen utbildat sig, gjort studiebesök på andra anläggningar, tagit fram offerter och ritningar.

Delprojektet i media
Borås tidning den 28 juni 2020 (endast för prenumeranter)

Kontakt Dalstorps IF
Webbsida
Facebook

Cykel- & vandringsled Tranemo kommun

Under projekttiden har Ljungsarps samhällsförening tagit fram förslag på en tänkt sträckning av en cykel- och vandringsled som binder ihop flera mindre leder från Isaberg i Småland till Ulricehamn i Västra Götaland. Ett presentationsmaterial har skapats och förankringsarbete i kommunerna är påbörjat, vilket sedan lett till en LONA-ansökan för genomförande.

Delprojektet i media
Borås tidning 12 oktober 2020 (endast för prenumeranter)

Kontakt Ljungsarps samhällsförening/TMO friluftsliv
Webbsida
Instagram

Foto: TMO friluftsliv
Foto: Sätila byalag

Digital samverkansplattform

Arbetet har gått ut på att undersöka hur en digital samverkansplattform kan skapas för att få till en demokratisk process kring Sätilas framtid: Vision Sätila 2050.

Delprojektet i media
Markbladet 17 mars 2020

Kontakt Sätila byalag
Webbsida
Facebook

Olstorp

Förstudien har varit en del i att skapa en utvecklingsplan för Vårgårda Golfklubb. Syftet var att sammanfatta klubbens ambitioner både ur ett kortare och längre perspektiv för att säkerställa en positiv utveckling.

 

Kontakt Vårgårda golf & fritid
Webbsida 
Facebook

#Sundaframtidsvisioner

En förstudie har genomförts angående att bygga en ishall/fotbollshall i kombination med förskola i Nittorp. Ett studiebesök i Munkfors har också ingått och en ritning har tagits fram samt presenterats för kommunen.

Delprojektet i media
Svenljunga-Tranemo Tidning 30 mars 2019

Kontakt Nittorps IK
Webbsida 
Facebook

Utveckling av Rydal och Hantverksgruppen Akleja

I förstudien har hantverksgruppen fått hjälp med att göra en verksamhetsplan för att utveckla verksamheten klimatsmart och skapa en mötesplats med och för flera. En analys av caféverksamheten och studiebesök till liknande verksamheter har också ingått.

 

Kontakt Hantverksgruppen Akleja
Webbsida
Facebook

Foto: Hantverksgruppen Akleja
Foto: Årås kvarns bygdegårdsförening

Säkert boende i kulturmiljö

Den tidigare rättarebostaden på Årås säteri skall omvandlas till turistboende med hotellstandard. Inför detta har ett omfattande arbete med utformning av ritningar och bygganvisningar pågått, för att säkerställa ett tryggt boende samtidigt som den unika miljön bevaras.

Kontakt Bygdegårdsföreningen Årås kvarn
Webbsida 
Facebook
Instagram

Pumptrack för teknikträning med mountainbike för alla åldrar

Ulricehamns CK har blivit anvisade en plats där de får anlägga en pumptrackbana och i förstudien har man undersökt vilka behov och önskemål som finns hos barn och ungdomar. En analys av markbeskaffenheterna och design av banan har också ingått. Efter projekttiden har banan byggts upp och används nu flitigt.

Delprojektet i media
Ulricehamns tidning 26 oktober 2019

Kontakt Ulricehamns CK
Webbsida
Facebook

Foto: Lassalyckans idrottscenter