Förstudiecheckar – service

förstudiecheckar – service

Ibland kan en förstudie behövas innan ett stort projekt beviljas. Syftet med detta paraplyprojekt var att stötta genomförande av förstudier som bedömdes nödvändiga inför nästa steg i en satsning, exempelvis:

  • bygga upp kontakter med tilltänkta samarbetspartners,
  • studiebesök
  • testa en ny produkt
  • göra en marknadsundersökning.

Målet var att minst två förstudier skulle genomföras. Totalt genomfördes sex stycken, dessa kan du läsa mer om nedan.

Sökbart maxbelopp per förstudie/delprojekt: 50 000 kronor
Stödnivå: 100 % av kostnaderna
Medfinansiering: De som genomförde ett delprojekt/förstudie medfinansierade sin satsning med minst lika mycket som beviljats i stöd. Medfinansiering kunde bestå av egna pengar eller ideellt arbete.

Projektägare
Leader Sjuhärad

Resultat som uppnåtts

Leaderstöd och ideellt engagemang

Utbetalt leaderstöd: 329 400 kr
Ideellt engagemang: 374 578 kr

Ideellt engagemang kan exempelvis vara ideellt arbete som genomförts i delprojekten. Arbetade timmar räknas om till ett värde som ska uppgå till minst lika mycket som det leaderstöd som mottas. 

Till följd av projektet har…

  • 19 nya nätverk skapats.
  • 400 timmar årlig sysselsättning skapats för ungdomar.
  • 60 personer deltagit i kompetenshöjande aktiviteter.
  • 10 000 invånare fått tillgång till ny service.

Genomförda delprojekt

Långsiktig planering äldreomsorg tranemo kommun

Inom ramen för denna förstudie har SPF seniorerna i Tranemo genomfört en enkätundersökning med fokus på boendeönskemål hos personer över 65 år. I projektet ingick också att en lokal gymnasieskola tog del av respondenternas enkäter, sammanställde resultatet och analyserade utfallet. Rapporten som enkätundersökningen resulterade i finns att läsa på SPF seniorerna Tranemos webbsida.

Delprojektet i media
Borås tidning 5 april 2019 (endast för prenumeranter)

Kontakt SPF seniorerna Tranemo
Webbsida

tallerödshemmet

I detta projekt genomfördes en förstudie för planering av kollektivhuset Tallerödshemmet. Under projekttiden undersöktes byggnadens förutsättningar och planritningar togs fram med hjälp av sakkunniga. Därutöver bildades en ekonomisk förening inför kommande steg.

Kontakt Tallerödshemmet
Facebook

Väveriet i Uddebo

andelsboende Väveriet – en ny typ av fritidsboende?

Detta var en förstudie med fokus på att undersöka förutsättningar och fördjupa kunskaperna kring att investera i ett andelsboende i Väveriet i Uddebo. Förstudien gav insikt i hur ett andelsboende i Väveriet skulle kunna fungera och på vilket sätt verksamheten skulle kunna bedrivas. Kort sagt gav förstudien ett gediget underlag för en konkret affärsplan.

Kontakt Väveriet i Uddebo
Webbsida
Facebook

Hyresbostäder i trivselbygden

I så gott som samtliga av Trivselbygdens byar i Marks och Svenljunga kommuner råder, enligt sökanden, brist på nyproducerade hyresbostäder med attraktiv hyresnivå. Mjöbäcks Sparbanks stiftelse för utveckling i Trivselbygden genomförde därför denna förstudie för att, i samverkan med byalag, bygg-expertis, Boverket och Marks kommun, utreda förutsättningarna för att med hjälp av lokala krafter i Älekulla och med utnyttjande av det kommande statliga investeringsstödet uppföra hyresbostäder i Älekulla.

Kontakt TRIVAB
Facebook

Foto: Horredsbygdens byalag

enkät inför bostadsbyggande i och utveckling av horredsbygden

Horredsbygdens byalag genomförde denna förstudie i syfte att samla in aktuell information om vad invånare efterfrågar vad gäller bostäder och utveckling av bygden. En enkät skickades ut till alla hushåll och svaren sammanställdes och analyserades därefter. Resultatet av  enkäten visar att bostadsbyggande har högsta prioritet men även att klimatsmarta lösningar och miljöhänsyn är mycket viktigt.

Kontakt Horredsbygdens byalag
Webbsida
Facebook

transportlösningar för lokala webbutiker

Till följd av coronapandemin sjönk försäljningen i lokala butiker. Vårgårda centrumförening och Herrljunga köpmannaförening lade därför grunden till plattformarna www.handlaivargarda.se och www.handlaiherrljunga.se där lokala handlare kunde lägga ut varor till försäljning. Men att erbjuda hemleverans var ytterligare en nöt att knäcka och inom ramen för denna förstudie testade man klimatsmarta transportlösningar till slutkund. Två dagar i veckan erbjöds hemleverans av varor, till fot eller cykel, av bland annat feriearbetare.

Kontakt Centrumföreningen Vårgårda
Facebook