Förstudiecheckar – service

förstudiecheckar – service

Ibland kan en förstudie behövas innan ett stort projekt beviljas. Det kan handla om att förankra idén för att hitta samarbetspartners, fler finansiärer eller för att bygga upp ett faktaunderlag för projektverksamheten.

Stöd i detta paraplyprojekt gavs till förstudier som bedömdes nödvändiga inför nästa steg. Exempel på aktiviteter som kunde ingå i en förstudie var att bygga upp kontakter med tilltänkta samarbetspartner, studiebesök, att testa en ny produkt, eller göra en marknadsundersökning.

Sökbart maxbelopp: 50 000 kronor
Stödnivå: 100 % av kostnaderna
Medfinansiering: Sökande måste medfinansiera delprojektet med minst lika mycket som beviljas i stöd. Medfinansiering kan bestå av ideell tid eller pengar.

Projektägare
Leader Sjuhärad

Genomförda delprojekt

Långsiktig planering äldreomsorg tranemo kommun

Inom ramen för denna förstudie har SPF seniorerna i Tranemo genomfört en enkätundersökning med fokus på boendeönskemål hos personer över 65 år. I projektet ingick också att en lokal gymnasieskola tog del av respondenternas enkäter, sammanställde resultatet och analyserade utfallet. Rapporten som enkätundersökningen resulterade i finns att läsa på SPF seniorerna Tranemos webbsida.

Delprojektet i media
Borås tidning 5 april 2019 (endast för prenumeranter)

Kontakt SPF seniorerna Tranemo
Webbsida

tallerödshemmet

I detta projekt genomfördes en förstudie för planering av kollektivhuset Tallerödshemmet. Under projekttiden undersöktes byggnadens förutsättningar och planritningar togs fram med hjälp av sakkunniga. Därutöver bildades en ekonomisk förening inför kommande steg.

Kontakt Tallerödshemmet
Facebook

Väveriet i Uddebo

andelsboende Väveriet – en ny typ av fritidsboende?

Detta var en förstudie med fokus på att undersöka förutsättningar och fördjupa kunskaperna kring att investera i ett andelsboende i Väveriet i Uddebo. Förstudien gav insikt i hur ett andelsboende i Väveriet skulle kunna fungera och på vilket sätt verksamheten skulle kunna bedrivas. Kort sagt gav förstudien ett gediget underlag för en konkret affärsplan.

Kontakt Väveriet i Uddebo
Webbsida
Facebook

Hyresbostäder i trivselbygden

I så gott som samtliga av Trivselbygdens byar i Marks och Svenljunga kommuner råder, enligt sökanden, brist på nyproducerade hyresbostäder med attraktiv hyresnivå. Mjöbäcks Sparbanks stiftelse för utveckling i Trivselbygden genomförde därför denna förstudie för att, i samverkan med byalag, bygg-expertis, Boverket och Marks kommun, utreda förutsättningarna för att med hjälp av lokala krafter i Älekulla och med utnyttjande av det kommande statliga investeringsstödet uppföra hyresbostäder i Älekulla.

Kontakt TRIVAB
Facebook

Foto: Horredsbygdens byalag

enkät inför bostadsbyggande i och utveckling av horredsbygden

Horredsbygdens byalag genomförde denna förstudie i syfte att samla in aktuell information om vad invånare efterfrågar vad gäller bostäder och utveckling av bygden. En enkät skickades ut till alla hushåll och svaren sammanställdes och analyserades därefter. Resultatet av  enkäten visar att bostadsbyggande har högsta prioritet men även att klimatsmarta lösningar och miljöhänsyn är mycket viktigt.

Kontakt Horredsbygdens byalag
Webbsida
Facebook

transportlösningar för lokala webbutiker

Till följd av coronapandemin sjönk försäljningen i lokala butiker. Vårgårda centrumförening och Herrljunga köpmannaförening lade därför grunden till plattformarna www.handlaivargarda.se och www.handlaiherrljunga.se där lokala handlare kunde lägga ut varor till försäljning. Men att erbjuda hemleverans var ytterligare en nöt att knäcka och inom ramen för denna förstudie testade man klimatsmarta transportlösningar till slutkund. Två dagar i veckan erbjöds hemleverans av varor, till fot eller cykel, av bland annat feriearbetare.

Kontakt Centrumföreningen Vårgårda
Facebook