Framåt!

Framåt!

Framåt! var ett av våra paraplyprojekt inom vilket möjlighet fanns att söka stöd för att genomföra delprojekt. Syftet med projektet var att genom uppsökande verksamhet stimulera områdets aktörer att engagera sig i integrationsfrågan med syfte att få fler människor i arbete eller närmare arbetsmarknaden. Paraplyprojektet initierades till följd av att föreningar och organisationer uttryckt en önskan om att bidra i integrationsarbetet men att resurser saknades. Målsättningen med Framåt! var att kanalisera denna vilja och skapa möjlighet till genomförande inom ramen för olika delprojekt.

Föreningar med verksamhet i vårt geografiska område kunde ansöka om stöd för att genomföra delprojekt. Även andra aktörer kunde söka så länge delprojektet var allmännyttigt.

Sökbart maxbelopp per delprojekt: 25 000 kronor
Stödnivå: 100 % av kostnaderna
Medfinansiering: De som genomförde ett delprojekt skulle medfinansiera sin satsning med minst lika mycket som beviljats i stöd. Medfinansiering kunde bestå av egna pengar eller ideellt arbete.

Projektet avslutades i förtid

Trots en stor kommunikationsinsats för att informera om paraplyprojektet och möjligheten att ansöka om stöd för att genomföra delprojekt inkom inga ansökningar. Detta beror sannolikt på att förutsättningarna i samhället  förändrades sedan paraplyprojektet initierades och att det behov som föreningar och organisationer signalerat kunde täckas av flera andra aktörer i området.

Då inga ansökningar inkom avslutades projektet i förtid och de medel som avsatts för genomförande av delprojekt omfördelades till andra projekt. Trots att inga delprojekt genomfördes har indirekta resultat i form av nya kontakter i kommunerna uppnåtts. Kontakter som kan komma att vara värdefulla vid andra satsningar och paraplyprojekt.

Projektet pågick under 2018-2019

Projektägare
Leader Sjuhärad