Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Inom Leader Sjuhärads verksamhet finns ett stort antal projektledare som arbetar isolerat med sitt eget projekt. Många frågeställningar är gemensamma och varje projekt kan stärkas genom att projektledaren ingår i ett nätverk med andra projektledare. För att bidra till detta genomförde vi detta leaderprojekt där kompetenshöjande aktiviteter såsom föreläsningar och studiebesök stod i fokus. Projektledare i såväl projekt som delprojekt var välkomna att delta, likaså våra styrelseledamöter, samarbetspartners och finansiärer.

Under projektets gång genomfördes kompetensutvecklingstillfällen vid 18 tillfällen inom olika teman, exempelvis normmedvetenhet och HBTQI, måltidsturism, jämställdhet och inkludering, projektledning och idéutveckling.

Ett lyckat koncept

Mötesplatser, kunskap och nätverk är viktiga faktorer för att kunna utvecklas. Att få möjlighet att dela med sig av kunskap och erfarenheter stärker dessutom individen. Det har varit tydligt att projektet bidragit till flera nya samverkanskonstellationer i samband med våra projektledarträffar – samverkan som i sin tur gett ringar på vattnet. Träffarna har också stärkt projektledarna i sina roller vilket borgar för att de sannolikt kan tänka sig att driva fler projekt i framtiden.

Projektet genomfördes under 2018-2021

Kontakt

Projektägare
Leader Sjuhärad

Projektledare
Marie Adolfsson
E-post: marie.adolfsson@leader-sjuharad.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss!
info@leader-sjuharad.se

Kort om finansieringen

Utbetalt leaderstöd: 339 528 kr
Medfinansiering från annan part:
Total finansiering: 339 528 kr

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt