Odlingsbolaget Svalans andelsjordbruk

Bakgrund, syfte & mål

Odlingsbolaget Svalan Andelsjordbruk är ett nystartat företag med inriktning på hållbar grönsaksodling som söker stöd för att få goda förutsättningar för en start, och komma igång fullt ut våren 2021. Bolaget vill tillhandahålla småskaligt producerade lokala grönsaker i säsong direkt till kund utan mellanhänder. De vill också engagera kunders intresse för hur maten produceras och återuppbygga lite av den romantiska synen på jordbruk genom en direkt upplevelse av dess meningsfullhet.

Det som ska genomföras under projekttiden är att:
• Anlägga en grusväg samt grusplan för att komma åt odlingsplatsen, samt en uppställningsplats för containrar och bodar som kommer att användas i verksamheten.
• Uppföra ett större växthus för säsongsförlängning för odling av köldkänsliga grödor.
• Uppföra två tunnelväxthus för försådd av plantor, samt säsongsförlängning av andra grödor.
• Anlägga ett bevattningssystem för friland (sprinklersystem) och för växthusen (droppbevattning), samt tillhörande pumpstation för att kunna ta upp vatten till magasinering i vattentankar för att pumpa ut vatten i systemen.

Affärsmodellen är andelsjordbruk eller prenumeration på grönsakslådor samt försäljning via REKOring direkt till kund. Odlingsmetoden kallas No Dig eller No Till internationellt och är en växande rörelse som haft stora framgångar i länder som Frankrike, USA och Kanada. Det bygger på minimalt störande av jordens mikrobiota samt nätverk av mykorrhiza genom täckning av jorden med stora mängder organiskt material (främst kompost) vilket minskar bevattningsbehov, minskar ogrästryck, ökar den naturliga frigörelsen av näringsämnen via mikrobiotans livsprocesser vilket minskar behovet av näringstillförsel samt ökar de ekologiska synergierna mellan väter och mikroliv.

Samarbete med andra lokala företag kommer att ske, främst kring näringscirkulation i form av svampkompost, hästgödsel och träflis. Det som är restprodukt för en verksamhet kan därmed komma till nytta i en annan.

Detaljer om projektet

Projektägare
Odlingsbolaget Svalan AB

Projektledare
Joel Albertsson
Tel: 0736 – 10 96 95
E-post: j.a.kosmos@protonmail.com