Sysselrätt

Sysselrätt

Sysselrätt var ett av våra paraplyprojekt inom vilket möjlighet fanns att söka stöd för att genomföra delprojekt. Syftet med projektet var att ge föreningslivet möjlighet att genomföra insatser för att stötta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Paraplyprojektet initierades till följd av att föreningar och organisationer uttryckt en önskan om att bidra i integrationsarbetet men att resurser saknades. Målsättningen med Sysselrätt var att kanalisera denna vilja och skapa möjlighet till genomförande inom ramen för olika delprojekt.

Föreningar med verksamhet i vårt geografiska område kunde ansöka om stöd för att genomföra delprojekt. Även andra aktörer kunde söka så länge delprojektet var allmännyttigt.

Sökbart maxbelopp per delprojekt: 25 000 kronor
Stödnivå: 100 % av kostnaderna
Medfinansiering: De som genomförde ett delprojekt skulle medfinansiera sin satsning med minst lika mycket som beviljats i stöd. Medfinansiering kunde bestå av egna pengar eller ideellt arbete.

Projektet avslutades i förtid

Trots en stor kommunikationsinsats för att informera om paraplyprojektet och möjligheten att ansöka om stöd för att genomföra ett delprojekt inkom inga ansökningar. Detta beror sannolikt på att förutsättningarna i samhället  förändrades sedan paraplyprojektet initierades och att det behov som föreningar och organisationer signalerat kunde täckas av flera andra aktörer i området.

Då inga ansökningar inkom avslutades projektet i förtid och de medel som avsatts för genomförande av delprojekt omfördelades till andra projekt. Trots att inga delprojekt genomfördes har indirekta resultat i form av nya kontakter i kommunerna uppnåtts. Kontakter som kan komma att vara värdefulla vid andra satsningar och paraplyprojekt.

Projektet pågick under 2018-2019

Projektägare
Leader Sjuhärad