Kommunsatsningar

Vi vet att det finns gott om engagemang och drivkraft i Sjuhärad. Vi vet också att mindre satsningar kan leda till stora effekter. Med denna vetskap i ryggen vill vi bidra till att engagemang tas tillvara och mynnar ut i kreativa lösningar på utmaningar i just din kommun. 

100 000 kronor att fördela per kommun

Under våren 2022 erbjöd vi en utlysning där sökande kunde beviljas upp till 20 000 kronor för att genomföra en idé i syfte att bidra till utveckling på orten eller i kommunen. Totalt fanns 100 000 kronor att fördela till olika delprojekt per sjuhäradskommun.

Sökbart maxbelopp: 20 000 kr
Stödnivå: 100% av kostnaderna
Sökande: Förening med verksamhet i någon av Sjuhärads åtta kommuner, men även andra aktörer så länge projektet är allmännyttigt.
Medfinansiering:
Sökandes medfinansiering ska vara minst lika stor som det beviljade stödet. Medfinansieringen kan bestå av egna pengar eller ideellt arbete.

Utlysningen var öppen under perioden 21 februari – 30 april och är nu avslutad. Beslut har fattats och nedan kan du ta del av vilka som blivit beviljade stöd.

Pågående kommunsatsningar

Musik till alla

Kommun: Bollebygd

I denna satsning står musik och ungdomar i fokus. Krafthuset, Bollebygds kommuns ungdomsgård, kommer till följd av efterfrågan från ungdomar att köpa in DJ-utrustning. Ungdomarna kommer att erbjudas möjlighet att lära sig att hantera densamma och skapa evenemang.

Kontakt
Webbsida

Samlingsplats på Bollevi

Kommun: Bollebygd

Hestrafors IF har en fotbollsanläggning på Brandshed i Bollebygd. De ansvarar även för ett motionsspår med elljus, ett utegym samt för en del av Sjuhäradsleden som passerar anläggningen. Detta delprojekt består av att, som ett komplement till dessa delar, skapa en mötesplats med bänkbord och grill. I satsningen ryms också en invigning med korvbjudning som föreningen står för.

Kontakt
Facebook
Webbsida

Ballasjöns badplats – en attraktiv mötesplats för alla

Kommun: Bollebygd

Ballasjön är en populär badsjö och omtyckt samlingsplats för barn och ungdomar i Bollebygd. I detta delprojekt satsar Ballasjöns Fiskevårdsområdesförening på att restaurera grillplatsen i anslutning till badplatsen. Man passar även på att skapa fler sittplatser, något som många efterfrågat.

Kontakt
Hör av dig till oss på utvecklingskontoret om du är nyfiken på projektet så vidarebefordrar vi uppgifter: info@leader-sjuharad.se.

Från skräp till bok

Kommun: Bollebygd

Studieförbundet Vuxenskolan har en kreativ skaparverkstad som då och då resulterar i en hel del pappersskräp. I denna satsning vill man ta vara på skräpet, tillverka eget papper och sedan trycka och binda böcker. Detta ska göras i olika workshops, studiecirklar och träffar i Vuxenskolans lokal som är placerad i centrala Bollebygd.

Kontakt
Facebook
Webbsida

Föreningsliv för alla

Kommun: Borås

Odenslunds 4H-klubb upplever att det är svårt att nå ut till unga när det gäller föreningsliv. De vill därför, tillsammans med Holsljunga 4H-klubb och Älekulla 4H-klubb, anordna ett läger för unga med fokus på föreningsliv och demokrati – samtidigt som man får sköta om djuren. Lägret bidrar till utbyte både mellan de olika klubbarna och mellan ungdomarna.

Kontakt
Webbsida

Spår och leder

Kommun: Borås

Sjömarkens IF kommer i denna satsning att färdigställa den sista biten av en led som sammanbinder Sjömarken och Borås. I projektet ingår framtagning av kartor, skyltar och byggnation av en grillplats och spång.

Kontakt
Facebook
Webbsida

Offentlig grillplats med vindskydd

Kommun: Borås

I Sandhult har Gårdsarenan sin verksamhet och i området finns vackra naturområden. Därför vill man i detta delprojekt satsa på att iordningställa en mötesplats med vindskydd och grillmöjligheter. Förhoppningen är att motivera fler att ta sig till Sandhult för att upptäcka de fina promenadstråken.

Kontakt
Facebook

Kulturarv i Hovs socken

Kommun: Herrljunga

Hovs sockens 1800-talstorp finns beskrivna i en bok efter en inventering genomförd på 70- och 80-talet. Med hjälp av GPS-registrering och uppsättning av markeringsstolpar, inom ramen för detta projekt, hoppas Hovs Hembygdsförening att fler ska ta sig ut på natur- och kulturäventyr på egen hand.

Kontakt
Facebook
Webbsida

Discgolfanläggning

Kommun: Herrljunga

Hudene Hembygdsförening har siktet inställt på en discgolfbana som komplement till föreningens fritidsområde som blivit en aktivitetspark. I denna satsning ingår det markarbete som krävs för att kunna sätta upp discgolfkorgar.

Kontakt
Facebook

Förläggargårdar på UNESCOs världsarvlista

Kommun: Mark

Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad vill i denna satsning bygga upp en kunskapsöversikt genom att samla in och dokumentera historisk, geografisk och bebyggelsemässig information om förläggargårdar och tidiga textilmiljöer. Allt i syfte att få förläggargårdarna upptagna på UNESCOs världsarvslista.

Kontakt
Webbsida

Vandringsleder i Fotskäl

Kommun: Mark

I Fotskäl finns underlag för fyra vandringsleder av varierande längd. Längs lederna finns flera utsiktsplatser, växtrikedom, spår av inlandsisen samt många historiska platser med både forntida och nutida historia. Detta vill Fotskäls Hembygdsförening att flera ska få uppleva. I detta delprojekt kommer de därför att tillgängliggöra fler utsiktsplatser, anlägga nya spänger, markeringar och informationstavlor.

Kontakt
Webbsida

Mötesplats för hästintresserade i Marks kommun

Kommun: Mark

Marks Ridklubb kommer i detta delprojekt starta en kurs med 10 tillfällen med fokus på hästars hälsa och uppbyggnad. I kursen kommer man bland annat belysa vikten av att använda rätt utrustning på hästarna för att förebygga skador . Målgrupp för kursen är alla hästintresserade i Mark och kursen kommer att annonseras i sociala medier.

Kontakt
Webbsida
Facebook

I Väverskans fotspår

Kommun: Mark

Företaget Förläggargården Kronäng vill genom denna satsning initiera besöksanledningar i väverskans fotspår, med koppling till textil-kultur-förläggargårdar. I projektet ryms kostnader för föreläsare och marknadsföringsmaterial.

Kontakt
Webbsida

Välkomnande bygdegård, mötesplats för alla

Kommun: Svenljunga

Kalvs bygdegård vill satsa på att göra bygdegården mer attraktiv och välkomnande. Som ett led i detta kommer man att köpa in nya stolar som passar för såväl fest som möten. Därutöver kommer man att bjuda in till en träff med aktiviteter, underhållning och fika för ortens boende.

Kontakt
Webbsida

Kindaholmstomter

Kommun: Svenljunga

Kindaholms fyra byalag, Ö Frölunda, Håcksvik, Mårdaklev och Kalv upplever en stor efterfrågan på hus, gårdar och mark för byggnation. Landsbygden trendar och fler invånare leder till positiv utveckling för området. I denna satsning vill man därför gemensamt annonsera tomter i Kindaholm – både digitalt och i livsstilsmagasin. En hemsida kommer också att lanseras. Vid tomtvisningar kommer kommun, mäklare och byalag att samverka för att ge bästa möjliga intryck av orten.

Kontakt
Facebook

Bonadsmålningar i Sjötofta

Kommun: Tranemo

Sjötofta hembygdsförening kommer i detta delprojekt att utbilda åtta ambassadörer i bonadsmåleriets konst som sedan kommer att förmedla kunskapen vidare. I projektet ingår studiebesök i Södra Unnaryd och Håcksvik samt att med hjälp av färg, duk och pensel dokumentera olika delar av Sjötofta socken.

Kontakt
Webbsida

Odla för mångfald

Kommun: Tranemo

Tranemo odlingsförenings syfte är att tillsammans sköta och odla mark som Tranemo kommun upplåter. Odlingen ska vara en social mötesplats där människor med olika bakgrund kan mötas och lära av varandra men då föreningen är helt nystartad saknas utrustning för att kunna komma igång. I denna satsning kommer man därför köpa in redskap, sittbänkar, material till en redskapsbod, en anslagstavla och gödsel till odlingen.

Kontakt
Facebook

Skogsträdgården Uddebotaniska

Kommun: Tranemo

I denna satsning är målsättningen att anlägga en pedagogisk skogsträdgård i anslutning till lekplatsen Småfolket. Skosträdgården kommer att vara öppen för alla, innehålla ätbara växter och bidra till temat “Vart maten kommer ifrån”. Idén är att visa hur såväl svenska klassiker som lite ovanligare växter såsom jordnötter, kapris och sockerrör växer.

Kontakt
Hör av dig till oss på utvecklingskontoret om du är nyfiken på projektet så vidarebefordrar vi uppgifter: info@leader-sjuharad.se.

4H Häst för alla

Kommun: Vårgårda

I denna satsning kommer Tånga heds 4H-gård att köpa en ponny med sadel för att kunna erbjuda barn och vuxna med funktionsvariation möjlighet att prova ridning. Prova på-tillfällen kommer erbjudas i samband med Barnens dag i april 2023. Till dess kommer ponnyn att utbildas för att bli trygg och stabil.

Kontakt
Facebook
Webbsida

vindskydd bakom Tånga hed

Kommun: Vårgårda

Equmenia Vårgårda satsar på att bygga ett vindskydd längs med Västgötaleden i Vårgårda. Tanken är att vindskyddet och tillhörande grillplats ska kunna användas i scoutverksamheten men också av andra med ett intresse för friluftsliv. Det kan även bli en naturlig plats för övernattning för de som cyklar Västgötaleden.

Kontakt
Webbsida

Samlingsplats vid hembygdsplatsen

Kommun: Vårgårda

I denna satsning ska Vårgårda hembygdsförening iordningsställa en samlingsplats för grillning med två bänkar vid Tumbergs hembygdsplats. Platsen blir ett komplement till övrig verksamhet som är öppen för alla, exempelvis tipspromenader och allsångskvällar.

Kontakt
Facebook
Webbsida

Gemensamhetsanläggning Skogsbygden IF

Kommun: Vårgårda

Skogsbygdens IF har målsättningen att idrottsanläggningen ska bli en attraktiv mötesplats – där något finns för alla ådrar. En sandlåda och en sittbänk ingår i projektet, likaså att iordningsställa en plats för fika i klubbhuset. Därutöver kommer en projektor att köpas in för användning vid kurser och möten.

Kontakt
Webbsida
Facebook

Boule-bana Lagmansholm

Kommun: Vårgårda

Equmeniakyrkan i Lagmansholm vill erbjuda samlingsplatser för spontana möten mellan människor i bygden. Därför satsar de nu på att anlägga en boulebana. Banan kommer att vara öppen för allmänheten och vara enkel att nå med såväl bil som cykel.

Kontakt
Webbsida
Facebook

Genomförda kommunsatsningar

Foto: Årås kvarn & vandrarhem

Årås Trädgårdscafe

Kommun: Ulricehamn

Bygdegårdsföreningen Årås kvarn har fått tillgång till en begagnad vagn som genom denna satsning har rustats upp för att fungera som trädgårdscafé. Iordningställandet har skett ideellt och vagnen har varit öppen under större delen av sommaren som en fin service till besökarna på Årås kvarn.

Kontakt
Webbsida
Facebook

Lägerhelg under sommaren 2022 för ukrainska familjer

Kommun: Mark

De ukrainska flyktingar som kommit till Marks kommun bor på olika platser och känner inte varandra. Markbygdens Rödakorskrets bjöd därför  in dem till en gemensam lägerhelg, för att lära känna varandra, komma bort från vardagen och få positiva upplevelser tillsammans med andra familjer.

Kontakt
Webbsida

Trädgård och grusparkering

Kommun: Herrljunga

Gäsene-Herrljunga Biodlareförening har ett nyrenoverat slungrum för honungshantering, men framkomligheten har inte varit den bästa. I detta delprojekt har föreningen därför iordningsställt en infart och parkering i anslutning till platsen. Satsningen kommer att underlätta vid såväl leveranser och transporter som i samband med kursverksamhet. En stor planteringsyta med biväxter har också skapats, vilken väntas bidra till stor glädje för såväl pollinatörer som besökare.

Kontakt
Webbsida

Sagoutställning utmed vandringsled

Kommun: Ulricehamn

Föreningen Förtroende – Sätta de sista först ordnade i denna satsning en sagoutställning om vikten att ta hand om vår planet utmed Änglaleden i Ulricehamn. Sagoutställningen var ett vackert konstinslag längs med leden. Man kunde ta del av hela utställningen, det vill säga alla stationer och sagan i sin helhet, eller välja att besöka enstaka stationer.

Kontakt
Hör av dig till oss på utvecklingskontoret om du är nyfiken på projektet så vidarebefordrar vi uppgifter: info@leader-sjuharad.se.

Byfesten i Uddebo

Kommun: Tranemo

I detta delprojekt arrangerade föreningarna i Uddebo; Imagino, Väv, Bygdegården, Gula huset och Småhusbyn en tredagars byfest. Byfesten, som är en ny och kostnadsfri tillställning öppen för alla, bjöd på musik, samtal och vandringar i byn. Hela 600 personer deltog under en eller flera dagar och planer finns på att byfesten ska bli ett återkommande evenemang.

Kontakt
Hör av dig till oss på utvecklingskontoret om du är nyfiken på projektet så vidarebefordrar vi uppgifter: info@leader-sjuharad.se.

Spira & Glimma – Yoga- och Spirituell Festival

Kommun: Bollebygd

I denna satsning gick fyra personer med ett gemensamt intresse för yoga och spiritualitet samman och anordnade en tvådagars, kostnadsfri, festival. Festivalen erbjöd såväl yogaklasser och föreläsningar som en mässa med utställare och liveband. När satsningen avslutades planerade man redan för kommande års festival.

Kontakt
Hör av dig till oss på utvecklingskontoret om du är nyfiken på projektet så vidarebefordrar vi uppgifter: info@leader-sjuharad.se.

U-waves

Kommun: Ulricehamn

Verksamheten Ungas fritid, Ulricehamns kommun, anordnade i detta delprojekt aktiviteter riktade till barn i samband med “Sommarvågen”. Aktiviteterna planerades av ungdomar och bestod bland annat av en clown och en Megatrack. Ungdomarna var även med som funktionärer under dagen, utklädda till Disneyfigurer.

Kontakt
Webbsida
Facebook

SÅGS VI PÅ DIN HEMMAPLAN?

Vi finns alltid till hands för dig som vill bolla en idé, få hjälp med en ansökan eller veta vilka möjligheter som finns att söka projektstöd. Som en del av våra kommunsatsningar plockade vi med oss vårt pop up-kontor och fanns i Sjuhärads kommuner ett antal dagar under våren. Vi anordnade också informationskvällar där vi bland annat informerade om utlysningen som är öppen fram till 30 april.

Hade du inte möjlighet att komma? Ingen fara, du är som alltid varmt välkommen att höra av dig. Vi kan boka en tid för ett möte när det passar dig.

Kommunsatsningarna i media

Har du läst eller hört om kommunsatsningarna i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss! Maila till info@leader-sjuharad.se

Ulricehamns tidning 2022-01-31 (Endast för prenumeranter): Då kommer Leader Sjuhärad till Ulricehamn
Knallebladet 2022-02-09: Projektpengar för landsbygdsutveckling
Markbladet 2022-02-09: Leader Sjuhärad kommunsatsar i Mark
Alingsåskuriren 2022-02-09: Utlysning: 100 000 kronor till satsningar på landsbygden
Svenljunga & Tranemo Tidning 2022-02-16: Leader Sjuhärad gör ny kommunsatsning
Borås Tidning 2022-02-24 (endast prenumeranter): 100 000 kronor söker bra idéer i Herrljunga kommun