Vävkultur

Vävkultur

Det här leaderprojektet tog sin utgångspunkt i Sjuhärads unika textila historia och syftade till att skapa en kreativ mötesplats för utbildning, workshops och kurser inom väv och textil. Målet var att skapa en långsiktig och stabil plattform i samverkan med många andra aktörer. Genom projektet ville föreningen Internationellt vävcenter lyfta fram det unika kulturarv och de traditioner som finns i Sjuhärad och samtidigt låta framtida tekniker få ta plats.

Tillsammans med aktörer såsom Svenska Vävrådet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Vävakademien och Riksvävarna arrangerade Internationellt vävcenter ett större seminarium på Textilmuseet i oktober 2019. Då lades grunden för hur kommande utbildningar skulle bedrivas. Därtill genomfördes en enkät, med över 150 respondenter, för att forma utbildningar och workshops som på bästa sätt skulle möta målgruppens behov och önskemål. Tyvärr omkullkastade coronapandemin en stor del av de planer som formats i projektet. För att komma vidare arbetades digitala kurstillfällen fram som alternativ och två sådana genomfördes under ledning av Elaine Karhinen, ”Hållbar vävning”  och ”Textil materiallära” .

Trots att pandemin inte var riktigt över kunde man starta upp en första kurs i oktober 2021, detta efter att mycket kraft lagts på att sätta upp vävstolar och införskaffa utrustning. Den första kursen återföljdes av ytterligare två, en nybörjarkurs och en kurs i grindvävning. Intresset för verksamheten har varit mycket stort och flera kurser fulltecknades snabbt. En extra kurs i grindvävning kommer därför ske efter projektslut.

Projektets målgrupp var bred, alltifrån nybörjare till inbitna vävare. Till följd av pandemin har en kurs med inriktning mot barn och unga inte kunnat genomföras, föreningen planerar därför att sommaren 2022 genomföra en ny aktivitet/kurs med inriktning på barn och familjer i samverkan med Rydals museum och Kinna Hembygdsförening.

Som en del av projektet togs även en långsiktig plan fram för att stärka föreningens utveckling som vävcentrum och bida till att brukssamhället Rydal utvecklas på ett positivt sätt. Projektet har stärkt föreningens möjlighet att nå unga studenter inom vävutbildning och även inneburit kommande samarbete med Science Park i Borås (projektet Lin i fokus). Rydals museum och samhälle har också sett ett ökat besöksantal i samband med kurser/workshops och utställningar.

Foto: Internationellt Vävcenter
Vårt mål är att konsten och kunskapen om vävning, i alla dess former, ska bevaras och utvecklas för framtiden.
Internationellt Vävcenter

Kontakt

Projektägare
Föreningen Internationellt vävcenter

Projektledare
Rolf Danielsson
E-post: info@weavingcenter.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida
Instagram

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss!
info@leader-sjuharad.se

Kort om finansieringen

Utbetalt leaderstöd: 93 501 kr
Medfinansiering från Internationellt Vävcenter: 17 900 kr
Total finansiering: 111 401 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt engagemang till ett värde av 116 380 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt